List of Authorised Instructors

Basic Pranic Healing

Name Mobile NO Email-ID
AMOL JOSHI 98196 19432 pranic64@gmail.com
ARVIND BHILARE 98206 25977 pranicarvind@rediffmail.com
BHARAT SHAH 98204 20020 luxorsanitation@gmail.com
BIJAL SAVLA 98191 59810 29bijal@gmail.com
DINESH PATEL 95944 42200 atmadinesh@gmail.com
DR KSHITIJ NADKARNI 98336 22963 drkshitij2000@yahoo.com
DR. RAGHAVAN (PRASHANT) 98209 79714 pranamiracles@gmail.com
DR. RAJANI KENY 98925 72994 dr.rajanikeny@yahoo.com
GOPINATH BHABAL 94215 40629 pranicgopi@gmail.com
HEMAL SHAH 98921 37254 aumhemal@gmail.com
HIMANSHU SOMAIYA 93240 22719 gmckshimanshu@gmail.com
KALASHREE BARDE 98191 95270 ketki.barde@gmail.com
KALPESH KADU 98334 68334 kalp16588@yahoo.com
KAMAL SHAH 94220 66881 kamalshah@gmail.com
KAPIL AGARWAL 93238 87586 kapilagarwal999@rediffmail.com
KHURSHID HUSSAIN 98331 21345 khurshid_h@hotmail.com
LEENA KHANKE 97644 57775 kleena25@gmail.com
MANASI RAJWADE 92263 77005 rajwademilind@rediffmail.com
MUKESH THAKKAR 98509 45495 sm.pranichealing@gmail.com
NEETA JOBANPUTRA 98192 45754 neetajobanputra@yahoo.co.in
NILIMA SHAH 94225 15788 aumrim@gmail.com
NISHA JAIN 98193 23491 nishashaha@rediffmail.com
PARAG KHANOLKAR 94232 69500 gmcksparag@gmail.com
PRASAD SONAR 98194 22456 pranicprasad@gmail.com
PREETI SONAR 98194 22054 pqrstxyz@gmail.com
RASHIDA DHORAJIWALA 98190 51139 pranichealingrashida@yahoo.co.in
SAROJ THOLE 94037 34641 sarojthole@rediffmail.com
SHEKINAH I. CHALISA 98205 00887 shekinah.i.chalisa@gmail.com
SHUBHALAXMI BHILARE 98202 23660 sweetomnayak@gmail.com
SHWETAL THAKKAR 93711 66997 shwetalthakkar78@gmail.com
SHYAMALA CHANDRAHASAN 98199 14025 cnshyamala@yahoo.com
SNEHAL SHAH 98217 78811 pranicsnehal@gmail.com
SONAL KHANVILKAR 98198 34574 sgmcks@yahoo.com
SUBHASH PANDIT 99676 51157 pranicsp@yahoo.in
SUDHAKAR ROKADE 99875 94907 smrokade55@gmail.com
SUNITA GAT 92705 42442 suvgat@yahoo.co.in
VASUDEV KADUSKAR 83088 67200 vrkaduskar@gmail.com
VIJAY KHANKE 90499 77766 k.vijay20@gmail.com
VIKAS JADHAV 99237 94098 vikas@gmcksashram.org
AEKTA SHAH 98225 21076 aekta15@gmail.com
DR BHUMIKA BETHARIA 98196 23425 bhumikabetharia@hotmail.com
RANJAN GALA 98339 93733 ranjan.gala@yahoo.in
HETAL SHAH 93242 50202 pranic.hetal@gmail.com
VINEETA KUMAR 98230 67704 vineetakumar46@gmail.com
SHEELA RAGHANI 98600 86062 rags8888@gmail.com
ASMITA KOTAK 99204 70004 asmitakotak@gmail.com
PRATIMA MERCHANT 98210 23246 pratima101@hotmail.com
MANSI BRAHMBHATT 98212 92362 keetty_001129@yahoo.co.in
DR VISHAL PATEL 98254 15308 drvishal1973@yahoo.co.in
ADITYA RAOOL 81081 02667 adityaraool20@gmail.com
MANISHA WADEKAR 98692 31619 minisha_sun@yahoo.com
SWAPNIL DESHMUKH 90046 72638 pranicme@gmail.com
NEELAM SHARMA 93765 03474 navonmeshi@gmail.com
ANUJA PANDEY 99709 32749 anujapandey@gmail.com
NIKHIL MAMANIYA 98206 21208 ph_nikhil@yahoo.com
AVINSHA LENGURE 96232 72962 avinashlengure@gmail.com
DR ANJALI DESHMUKH 99870 52616 dranjali64@gmail.com
CHIRAG DAMANI 98987 16064 ckush87@gmail.com
PALAK AHUJA 99255 48896 ahujapalak@gmail.com

Advance Pranic Healing
Name Mobile No Email-ID
AMOL JOSHI 98196 19432 pranic64@gmail.com
DINESH PATEL 95944 42200 atmadinesh@gmail.com
DR KSHITIJ NADKARNI 98336 22963 drkshitij2000@yahoo.com
DR. RAGHAVAN (PRASHANT) 98209 79714 pranamiracles@gmail.com
HEMAL SHAH 98921 37254 aumhemal@gmail.com
HIMANSHU SOMAIYA 93240 22719 gmckshimanshu@gmail.com
KALPESH KADU 98334 68334 kalp16588@yahoo.com
KAMAL SHAH 94220 66881 kamalshah@gmail.com
KAPIL AGARWAL 93238 87586 kapilagarwal999@rediffmail.com
LEENA KHANKE 97644 57775 kleena25@gmail.com
MUKESH THAKKAR 98509 45495 sm.pranichealing@gmail.com
NEETA JOBANPUTRA 98192 45754 neetajobanputra@yahoo.co.in
NILIMA SHAH 94225 15788 aumrim@gmail.com
NISHA JAIN 98193 23491 nishashaha@rediffmail.com
PARAG KHANOLKAR 94232 69500 gmcksparag@gmail.com
RASHIDA DHORAJIWALA 98190 51139 pranichealingrashida@yahoo.co.in
SHEKINAH I. CHALISA 98205 00887 shekinah.i.chalisa@gmail.com
SHYAMALA CHANDRAHASAN 98199 14025 cnshyamala@yahoo.com
VASUDEV KADUSKAR 83088 67200 vrkaduskar@gmail.com
VIJAY KHANKE 90499 77766 k.vijay20@gmail.com
DR VISHAL PATEL 98254 15308 drvishal1973@yahoo.co.in
Pranic Psychotherapy
Name Mobile No Email-ID
AMOL JOSHI 98196 19432 pranic64@gmail.com
DINESH PATEL 95944 42200 atmadinesh@gmail.com
DR KSHITIJ NADKARNI 98336 22963 drkshitij2000@yahoo.com
DR. RAGHAVAN (PRASHANT) 98209 79714 pranamiracles@gmail.com
HEMAL SHAH 98921 37254 aumhemal@gmail.com
HIMANSHU SOMAIYA 93240 22719 gmckshimanshu@gmail.com
KAMAL SHAH 94220 66881 kamalshah@gmail.com
LEENA KHANKE 97644 57775 kleena25@gmail.com
MUKESH THAKKAR 98509 45495 sm.pranichealing@gmail.com
NEETA JOBANPUTRA 98192 45754 neetajobanputra@yahoo.co.in
NILIMA SHAH 94225 15788 aumrim@gmail.com
NISHA JAIN 98193 23491 nishashaha@rediffmail.com
RASHIDA DHORAJIWALA 98190 51139 pranichealingrashida@yahoo.co.in
SHEKINAH I. CHALISA 98205 00887 shekinah.i.chalisa@gmail.com
VASUDEV KADUSKAR 83088 67200 vrkaduskar@gmail.com
VIJAY KHANKE 90499 77766 k.vijay20@gmail.com
AOWTHS (Soul Course)
Name Mobile No Email-ID
ASHOK BILAKHIA 98210 51012 aumashok@gmail.com
HEMAL SHAH 98921 37254 aumhemal@gmail.com
NISHA JAIN 98193 23491 nishashaha@rediffmail.com
Pranic Crystal Healing
Name Mobile No Email-ID
HEMAL SHAH 98921 37254 aumhemal@gmail.com
Pranic Psychic Self-Defence
Name Mobile No Email-ID
HEMAL SHAH 98921 37254 aumhemal@gmail.com
Pranic Face Lift and Pranic Body Sculpting
Name Mobile No Email-ID
HEMAL SHAH 98921 37254 aumhemal@gmail.com